Dobývání 2013

Kalendář

/O Gardě/

 

 

 

                                                                                                                                             Žehnání nové vlajky města Český Brod  2017.

 

Historie sdružení Guardia Broda Bohemicalis

Historické sdružení  Guardia Broda Bohemicalis vzniklo v královském městě Český Brod  na památné ustavující schůzi v historické zvonici evangelického kostela roku 2007.   Sdružení je především historickým spolkem zaměřujícím se na  období druhé poloviny patnáctého století v Čechách tj. na dobu poděbradskou a jagellonskou, neboť toto období bylo bezesporu pro rozvoj měst a hrdého měšťanstva nejslavnějším obdobím, kdy města jako byl Český Brod zažívaly svou zlatou éru. Města a měšťanstvo se výrazně prosazovalo nejen na poli vojenství, ale především získala v království nemalý ekonomický, politický a mocenský vliv.

Členové Guardie Broda Bohemicalis představují měšťanstvo oné doby a zabývají se jak hmotnou kulturou tak i vojenstvím, které bylo nedílnou součástí života měšťanů. Měšťané se mimo jiné sdružovali v různá střelecká bratrstva, která v případě ohrožení bránila své město a střelci z kuší jakož i ručnic po celý rok pilně trénovali na parkánech svých hradeb. Vrcholem tohoto snažení pak byly městy pořádané střelecké slavnosti a tzv. střílení ku ptáku. Tyto až týden trvající slavnosti byly protipólem rytířských turnajů pořádaných šlechtou.

Guardia Broda Bohemicalis  po vzoru svých předků založila mimo jiné v rámci sdružení střelecké bratrstvo ve, kterém je zapojeno mnoho nadšených střelců z historické kuše, jakož i střelců z ručnic. Českobrodské Gardě se tímto více jak úspěšně podařilo navázat na tradici střeleckých spolků a jimi pořádaných střeleckých slavností.

Střelecké slavnosti v Českém Brodě mají hojnou účast střelců z celé republiky a pravidelně se účastní  i mnozí zahraniční střelci. Střelci z Českého Brodu se aktivně účastní střeleckých slavností pořádaných každoročně v Orlově či střeleckých slavností pořádaných na zámku v Česticích. Tam všade je možno spatřit hrdě vlát korouhev se znakem Českého Brodu.

Mnozí členové Gardy své oblíbené historické období rozšířili o období  první poloviny patnáctého století a pořídili si oděvy a vybavení na období husitských válek, neboť toto období  výrazně zasáhlo a ovlivnilo vývoj našeho města. Český Brod  vyšel z husitských válek  silný, a nic na tom nezměnila ani skutečnost, že se město řadilo k Sirotčímu svazu, který prakticky zanikl bitvou u Lipan. Svou moc pak Český Brod korunoval získáním statutu královského města v roce 1437.

Gardisté se však nevěnují pouze střelbě z historických zbraní, ale pořádají i další tradiční či příležitostné akce.

O pořádaných akcích:

Guardia Broda Bohemicalis působí a pořádá své akce především na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici, tedy na místě více než symbolickém a tradičním.

V začátcích vzniku sdružení to byly městské slavnosti Královské Brodění. Na tyto slavnosti později navázala série bitev o hradby města. Tyto bitvy později vystřídala akce rozhodně většího rozsahu než byly akce dosavadní a to rekonstrukce bitvy u Lipan 1434.

Svatováclavské střelecké slavnosti pro historickou kuši jsou pravidelnou tradiční akcí pořádanou vždy v měsíci září na svatého Václava. Samotná soutěž ve střelbě historickou kuší je doplněna kvalitním doprovodným programem přesně v duchu historických střeleckých slavností. Návštěvník zde může shlédnout řadu různých historických kuší v akci jakož i na statických ukázkách. Jedná se o kuše především z patnáctého století. Ukázky kuší vhodně doplňují různé druhy zařízení pro jejich napínání či ucelené řady tehdy užívaných šipek a různé další příslušenství. Dále se vedle kuší  pravidelně představují střelci z  palných zbraní. Je možné vidět výcvik městské hotovosti. Na parkánu v rámci programu vystupují soubory dobové hudby, divadla, jsou prováděny různé srovnávací střelby, přednášky o střelných a palných zbraních a mnoho jiného. Před hradbami pak bývají připraveny dobové hry pro ty  nejmenší.

Další tradiční Gardou pořádanou akcí je Českobrodská vzduchovka. Jak již samotný název napovídá, jedná se o soutěž pro střelce ze vzduchové pušky. Akce je pořádána vždy v měsíci Srpnu a je věnována jako vzpomínka na neblahé události roku 1968. Tím směrem je zaměřen i menší doprovodný program mapující léta šedesátá a sedmdesátá minulého století v tehdejší ČSSR. Soutěžící jakož i návštěvník může shlédnout výstavku dobových reálií, tiskovin fotografií či se projet v některém z vystavovaných historických automobilu či shlédnout dobové oblečení a uniformy.

Rekonstrukce bitvy u Lipan patří k dalším tradičním akcím, které Guardia pořádá a kterou pravidelně navštěvují nejkvalitnější spolky, které se zabývají první polovinou poatnáctého století v Čechách, tedy husitskými válkami.

Navštěvujeme střílíme a bojujeme, své město propagujeme

Členové G.B.B. se pravidelně účastní vybraných historických akcí zaměřených na výše popsaná historická období. Jak již shora psáno střelci své střelecké dovednosti ukazují na soutěžích ve střelbě historickou kuší v Česticích, Orlově a samozřejmě vždy koncem měsíce září v Českém Brodě.

Ti z nás které zlákal boj a rádi chutnáme rukou zbraň v řadách šikované pěchoty, můžete vidět vždy v srpnu na vodním hradě v Budyně nad Ohří a to vždy začátkem měsíce srpna. Jedná se o nejprestižnější akci datovanou na konec patnáctého století.

Dále můžete některé naše měšťany vidět bojovat  na vybraných bitvách bitvách z období husitských válek.

Někteří z nás, kteří  již jako veselou kratochvíli oblékli uniformu  VZ 60, předvádí modernější typy zbraní v rámci vývoje střelných zbraní na střeleckých slavnostech na Kunětické hoře.

Mnohé díky patří našemu městu, které rozhodně kultuře a historii přeje, jakož i mnohým příznivcům a přátelům bez kterých by naše snažení postrádalo smysl.

Broda hrrr.

Martin Pappi Semrád, toho času hejtman spolku, střelec a písař.