Dobývání 2013

Kalendář

  /O Gardě/

   

   

   

                                                                                                                                               Žehnání nové vlajky města Český Brod  2017.

   

  Historie sdružení Guardia Broda Bohemicalis

  Historické sdružení  Guardia Broda Bohemicalis vzniklo v královském městě Český Brod  na památné ustavující schůzi v historické zvonici evangelického kostela roku 2007.   Sdružení je především historickým spolkem zaměřujícím se na  období druhé poloviny patnáctého století v Čechách tj. na dobu poděbradskou a jagellonskou, neboť toto období bylo bezesporu pro rozvoj měst a hrdého měšťanstva nejslavnějším obdobím, kdy města jako byl Český Brod zažívaly svou zlatou éru. Města a měšťanstvo se výrazně prosazovalo nejen na poli vojenství, ale především získala v království nemalý ekonomický, politický a mocenský vliv.

  Členové Guardie Broda Bohemicalis představují měšťanstvo oné doby a zabývají se jak hmotnou kulturou tak i vojenstvím, které bylo nedílnou součástí života měšťanů. Měšťané se mimo jiné sdružovali v různá střelecká bratrstva, která v případě ohrožení bránila své město a střelci z kuší jakož i ručnic po celý rok pilně trénovali na parkánech svých hradeb. Vrcholem tohoto snažení pak byly městy pořádané střelecké slavnosti a tzv. střílení ku ptáku. Tyto až týden trvající slavnosti byly protipólem rytířských turnajů pořádaných šlechtou.

  Guardia Broda Bohemicalis  po vzoru svých předků založila mimo jiné v rámci sdružení střelecké bratrstvo ve, kterém je zapojeno mnoho nadšených střelců z historické kuše, jakož i střelců z ručnic. Českobrodské Gardě se tímto více jak úspěšně podařilo navázat na tradici střeleckých spolků a jimi pořádaných střeleckých slavností.

  Střelecké slavnosti v Českém Brodě mají hojnou účast střelců z celé republiky a pravidelně se účastní  i mnozí zahraniční střelci. Střelci z Českého Brodu se aktivně účastní střeleckých slavností pořádaných každoročně na hradě Landštejn. Střeleckých slavností pořádaných na parkánu Strakonického hradu a střeleckých slavností v německém Bernau bei Berlin. Tam všade je možno spatřit hrdě vlát korouhev se znakem Českého Brodu.

  Mnozí členové Gardy své oblíbené historické období rozšířili ještě o období  první poloviny patnáctého století a pořídili si oděvy a vybavení na období husitských válek, neboť toto období  výrazně zasáhlo a ovlivnilo vývoj našeho města. Český Brod  vyšel z husitských válek  silný, a nic na tom nezměnila ani skutečnost, že se město řadilo k Sirotčímu svazu, který prakticky zanikl bitvou u Lipan. Svou moc pak Český Brod korunoval získáním statutu královského města v roce 1437.

  Gardisté se však nevěnují pouze střelbě z historických zbraní, ale pořádají i další tradiční či příležitostné akce.

  O pořádaných akcích:

  Guardia Broda Bohemicalis působí a pořádá své akce především na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici, tedy na místě více než symbolickém a tradičním.

  V začátcích vzniku sdružení to byly městské slavnosti Královské Brodění. Na tyto slavnosti později navázala série bitev o hradby města. Tyto bitvy později vystřídala akce rozhodně většího rozsahu než byly akce dosavadní a to rekonstrukce bitvy u Lipan 1434.

  Svatováclavské střelecké slavnosti pro historickou kuši jsou pravidelnou tradiční akcí pořádanou vždy v měsíci září na svatého Václava. Samotná soutěž ve střelbě historickou kuší je doplněna kvalitním doprovodným programem přesně v duchu historických střeleckých slavností. Návštěvník zde může shlédnout řadu různých historických kuší v akci jakož i na statických ukázkách. Jedná se o kuše především z patnáctého století. Ukázky kuší vhodně doplňují různé druhy zařízení pro jejich napínání či ucelené řady tehdy užívaných šipek a různé další příslušenství. Dále se vedle kuší  pravidelně představují střelci z  palných zbraní. Je možné vidět výcvik městské hotovosti. Na parkánu v rámci programu vystupují soubory dobové hudby, divadla, jsou prováděny různé srovnávací střelby, přednášky o střelných a palných zbraních a mnoho jiného. Před hradbami pak bývají připraveny dobové hry pro ty  nejmenší.

  Další tradiční Gardou pořádanou akcí je Českobrodská vzduchovka. Jak již samotný název napovídá, jedná se o soutěž pro střelce ze vzduchové pušky. Akce je pořádána vždy v měsíci Srpnu a je věnována jako vzpomínka na neblahé události roku 1968. Tím směrem je zaměřen i menší doprovodný program mapující léta šedesátá a sedmdesátá minulého století v tehdejší ČSSR. Soutěžící jakož i návštěvník může shlédnout výstavku dobových reálií, tiskovin fotografií či se projet v některém z vystavovaných historických automobilu či shlédnout dobové oblečení a uniformy.

  Rekonstrukce bitvy u Lipan patří k dalším tradičním akcím, které Guardia pořádá a kterou pravidelně navštěvují nejkvalitnější spolky, které se zabývají první polovinou poatnáctého století v Čechách, tedy husitskými válkami.

  Navštěvujeme střílíme a bojujeme, své město propagujeme

  Členové Guardie se pravidelně účastní vybraných historických akcí zaměřených na výše popsaná historická období. Jak již shora psáno střelci z kuší své mistrovství předvádí na soutěžích na hradu Landštejn ve Strakonicích či v německém Bernau.

  Ti z nás které zlákal boj a rádi chutnáme rukou zbraň v řadách šikované pěchoty. Ty měšťany můžete vidět ve vojenském ležení a na bitevním poli na hradě Budyně nad Ohří a to vždy začátkem měsíce srpna. Jedná se o nejprestižnější akci datovanou na konec patnáctého století.

  Dále můžete některé naše měšťany vidět bojovat  na vybraných bitvách bitvách z období husitských válek.

  Někteří z nás, kteří  již jako veselou kratochvíli oblékli uniformu  VZ 60, předvádí modernější typy zbraní v rámci vývoje střelných zbraní na střeleckých slavnostech na Kunětické hoře.

  Mnohé díky patří našemu městu, které rozhodně kultuře a historii přeje, jakož i mnohým příznivcům a přátelům bez kterých by naše snažení postrádalo smysl.

  Broda hrrr.

  Martin Pappi Semrád, toho času hejtman spolku, střelec a písař.