Dobývání 2013

Kalendář

/O Gardě/

 

 

 

                                                                                            Žehnání nové vlajky města Český Brod roku  2017.

 

Historie sdružení Guardia Broda Bohemicalis

Historické sdružení  Guardia Broda Bohemicalis vzniklo v královském městě Český Brod  na památné ustavující schůzi v historické zvonici evangelického kostela roku 2007.   Sdružení je především historickým spolkem zaměřujícím se na  období druhé poloviny patnáctého století v Čechách tj. na dobu poděbradskou a jagellonskou, neboť toto období bylo bezesporu pro rozvoj měst a hrdého měšťanstva nejslavnějším obdobím, kdy města jako byl Český Brod zažívaly svou zlatou éru. Města a měšťanstvo se výrazně prosazovalo nejen na poli vojenství, ale především získala v království nemalý ekonomický, politický a mocenský vliv. Zde se sdružení realizuje především jako střelecké bratrstvo té doby. Dále se sdružení zabývá též obdobím husitských válek, tedy první polovinou patnáctého století,  neboť toto období  výrazně zasáhlo a ovlivnilo vývoj našeho města. Český Brod  vyšel z husitských válek  silný, a nic na tom nezměnila ani skutečnost, že se město řadilo k  Sirotčímu svazu, který prakticky zanikl bitvou u Lipan. Svou moc pak Český Brod korunoval získáním statutu královského města v roce 1437.

Členové Guardie Broda Bohemicalis představují měšťanstvo oné doby a zabývají se jak hmotnou kulturou tak i vojenstvím, které bylo nedílnou součástí života měšťanů. Měšťané se mimo jiné sdružovali v různá střelecká bratrstva, která v případě ohrožení bránila své město a střelci z kuší jakož i ručnic po celý rok pilně trénovali na parkánech svých hradeb. Vrcholem tohoto snažení pak byly městy pořádané střelecké slavnosti a tzv. střílení ku ptáku. Tyto až týden trvající slavnosti byly protipólem rytířských turnajů pořádaných šlechtou.

Guardia Broda Bohemicalis  po vzoru svých předků založila mimo jiné v rámci sdružení střelecké bratrstvo ve, kterém je zapojeno mnoho nadšených střelců z historické kuše, jakož i střelců z ručnic. Českobrodské Gardě se tímto více jak úspěšně podařilo navázat na tradici střeleckých spolků a jimi pořádaných střeleckých slavností.

Střelecké slavnosti v Českém Brodě mají hojnou účast střelců z celé republiky a pravidelně se účastní  i mnozí zahraniční střelci. Střelci z Českého Brodu se aktivně účastní střeleckých slavností pořádaných každoročně v Orlově či střeleckých slavností pořádaných na zámku v Česticích. Tam všade je možno spatřit hrdě vlát korouhev se znakem Českého Brodu.

O pořádaných akcích:

Guardia Broda Bohemicalis působí a pořádá své akce na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici a v Lipanech místě více než symbolickém a tradičním, tedy u památníku – mohyly lipanské bitvy.

V začátcích vzniku sdružení to byly městské slavnosti Královské Brodění. Na tyto slavnosti později navázala série bitev o hradby města. Tyto bitvy později vystřídala akce rozhodně většího rozsahu než byly akce dosavadní a to rekonstrukce bitvy u Lipan 1434.

Svatováclavské střelecké slavnosti pro historickou kuši jsou pravidelnou tradiční akcí pořádanou vždy v měsíci září na svatého Václava. Samotná soutěž ve střelbě historickou kuší je doplněna kvalitním doprovodným programem přesně v duchu historických střeleckých slavností. Návštěvník zde může shlédnout řadu různých historických kuší v akci jakož i na statických ukázkách. Jedná se o kuše především z patnáctého století. Ukázky kuší vhodně doplňují různé druhy zařízení pro jejich napínání či ucelené řady tehdy užívaných šipek a různé další příslušenství. Po boku kuší  se mnohdy představují i střelci z  palných zbraní. Na parkánu v rámci programu vystupují soubory dobové hudby,  jsou prováděny různé srovnávací střelby, přednášky o střelných a palných zbraních a mnoho jiného.

Další tradiční Gardou pořádanou akcí je Českobrodská vzduchovka. Jak již samotný název napovídá, jedná se o soutěž pro střelce ze vzduchové pušky. Akce je pořádána vždy koncem měsíce srpna a je věnována jako vzpomínka na neblahé události roku 1968 v tehdejší ČSSR.  Proto jsou mnozí z členů oblečení do dobových československých uniforem vz. 60 či dobového oblečení. Soutěž je určena všem amatérským střelcům ze vzduchové pušky, kde se střelci utkají celkem ve třech střílených disciplínách a tři finalisté si zastřílí ku ptáku.

Rekonstrukce bitvy u Lipan patří k dalším tradičním akcím, které Guardia pořádá a kterou pravidelně navštěvují nejkvalitnější spolky, které se zabývají první polovinou poatnáctého století v Čechách, tedy husitskými válkami.

Navštěvujeme střílíme a bojujeme, své město propagujeme

Členové G.B.B. se pravidelně účastní vybraných historických akcí zaměřených na výše popsaná historická období. Jak již shora psáno střelci své střelecké dovednosti ukazují na soutěžích ve střelbě historickou kuší v Česticích, Orlově a samozřejmě vždy koncem měsíce září v Českém Brodě.

Ti z nás které zlákal boj a rádi chutnáme rukou zbraň v řadách šikované pěchoty, můžete vidět vždy v srpnu na vodním hradě v Budyně nad Ohří a to vždy začátkem měsíce srpna. Jedná se o nejprestižnější akci datovanou na konec patnáctého století.

Dále můžete mnohé naše měšťany vidět bojovat  na vybraných bitvách bitvách z období husitských válek.

Někteří z nás  již jako veselou kratochvíli oblékli uniformu  vz 60, či v šedých uniformách hájí barvy Konfederace ve střelbách z perkusních zbraní.

Mnohé díky patří našemu městu, které rozhodně kultuře a historii přeje, jakož i mnohým příznivcům a přátelům bez kterých by naše snažení postrádalo smysl.

Broda hrrr.

Martin Pappi Semrád, toho času hejtman spolku, střelec a písař.