Dobývání 2013

Kalendář

  Podmínky a pravidla pro střelce z historické kuše

  Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši

  parkán městských hradeb, Český Brod

   Pořádá: Guardia Broda Bohemicalis  et  Bratrstvo střelcuóv miesta Český Brod

   

  Soutěž  pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí:

   První kolo: Střílí všichni přihlášení střelci a to ve stoje dvanáct ran na terč o průměru 40 cm  /KU ZDI/  jenž je umístěn ve vzdálenosti 25 metrů. Počítají se všechny  zásahy do plochy terče se zvláštním zřetelem na středové zásahy. Šipka musí zůstat po celou dobu střelby v terči.

  Šipka jenž nezůstane prokazatelně v terči z terče vypadne či jím projde, nebude počítána jako zásah !

  Druhé kolo: Do kola druhého se dostává šestice nejlepších střelců z kola prvního. Střílí se vstoje čtyři rány na trámek  ve vzdálenosti 25 metrů. Účelem je zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin. Hodnotí se zásahy umístěné co nejblíže středu či středový zásah.

   Třetí kolo: Do závěrečného střílení na malovaný terč se dostávají tři nejlepší střelci z předchozího střílení na trámek. Střílí se vsedě na stoličce na vzdálenost 25 metrů. Každý střelec má po jedné  ráně a vítězem se stává ten, jehož šipka bude umístěna co nejblíže středu terče či v jejím středu.

  V případě shodného  nástřelu se provede rozhodující rozstřel. Každý po jedné šipce.  Postupuje ten střelec, jehož šipka je blíže středu.

  Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší !

   Co je doporučeno a tolerováno

   Povoleno je střílet z kuší s ořechovým  spoušťovým mechanismem jakož i z kuší s kolíčkovým spouštěcím mechanismem. Vše s datací na patnácté století nejpozději do počátku století šestnáctého.

  Lučiště  kompozitní, kovová, laminátová. Laminátová pružina musí být zalepena v kůži a dotvarována tak, aby lučiště svým tvarem co nejvíce připomínalo středověký kompozit.

  Socha kuše musí být zhotovena ze dřeva a svým tvarem odpovídat historické předloze. Tolerovány jsou menší tvarové odchylky, absence kostěného obložení, kovové ořechy na osičce.

  Kuše s kolíčkovým mechanismem  musí mít  předlohu v dobovém originálu,  nejlépe v lehké pozdně gotické kolíčkové kuši užívané pro zábavnou terčovou střelbu či severské kolíčkové kuši.

   Hroty šipek mohou být hrotité soustružené,  kované odpovídající originálům či je volně napodobující. Potom záleží na každém střelci, zda dá přednost lepší precizi nebo větší historické autentičnosti.

  Dříky šipek bezvýhradně dřevěné.

  Křidélka šipek dřevěná, kožená, papírová. U šipek kolíčkových kuší pak letky z per  vhodného ptactva.  Bude-li u křidélek použito nedobových materiálů, dbejte prosím alespoň na to, aby měla neutrální přírodní barvy a neukazujte je divákům.

    Co tolerováno nebude

   Kuše moderní (rekreační či sportovní), kuše opatřené mířidly a obzvláště všechny fantasy výtvory neodpovídající vzhledem a konstrukcí kuši z patnáctého století !  Dále kuše neevropské (např. čínské opakovací) nebo,  kuše starověké (např. gastraphetes).  Kuše svým technickým stavem ohrožující střelce a jeho okolí.

   Tolerovány rozhodně nebudou

  Současné kupované sportovní šipky pro moderní typy kuší zakoupené v obchodě či svou konstrukcí a vzhledem absolutně neodpovídající historickým originálům.

  Nechceme tedy šipky jejichž dřík je zhotoven např. kovů, laminátu či z jiných nedobových materiálů. S takovými nebudete připuštěni ke střelbám!

   Napínání kuše

   V historii se tětiva kuše až na vyjímky nikdy nenapínala ručně, nýbrž různými druhy napínacích zařízení (opaskový hák, kozí nožka, rumpál, německý či  anglický hever). Výjimkou jsou severské kolíčkové kuše, případně lehké pozdně gotické kuše pro „sportovní“ střelbu do terče. Proto se střelcům doporučuje, aby dbali této skutečnosti a pokud možno se snažili pro napínání  kuše  používat shora popsaná napínací zařízení.

      Před začátkem soutěže se střelec pořadateli prokáže, že má minimálně dvanáct odpovídajících šipek, že vlastní zařízení pro napínání kuše a že jeho zbraň splňuje výše uvedené podmínky. Též se podřídí  bezpečnostním pokynům pořadatele.

   Vzhledem ke snaze pořadatele divákovi i účastníkům navodit  pokud možno co nejautentičtější  dojem střeleckých slavností pozdního patnáctého věku bere střelec i další účastník na vědomí, že akce je datována do období druhé poloviny patnáctého století v Čechách, tedy do doby poděbradské a jagellonské a přizpůsobí tomu svůj  historický oděv.  V určitém rozsahu je tolerován přesah do první poloviny 15. stol.

  Dbejte prosím alespoň na to, aby oděv splňoval tzv. koukatelné minimum. Ne tedy různé pletené svetry ala drátěná košile, oblíbené univerzální „historickošermířské“ všegotické sameťáky, holínky, kecky, dámské silonové punčocháče a podobné hrůzy neodpovídající daným historickým oděvům. V případě, že střelec či účastník daný oděv prozatím nevlastní, je možné si po včasné dohodě s pořadatelem tento půjčit. 

  Prosíme o zásadní respektování těchto pravidel, předejdete tím pozdějším oboustranným nepříjemným situacím!

  Co nabízíme

   Šest střelců, kteří postoupí do druhého kola, bude odměněno střeleckým  odznakem. Tři nejlepší, kteří se dostanou do třetího kola, obdrží střelecký odznak a historický skleněný pohár. Vítěz soutěže dostává střelecký odznak, historický skleněný pohár a malovaný terč.

  V kategorii přesná replika středoevropské historické kuše, obdrží vítěz glejt a hodnotnou cenu.

  Pamatováno je i na nejhoršího střelce, jenž bude též po zásluze odměněn hodnotným motivačním odznakem.                                          

   Dále nabízíme možnost další střelby po skončení  soutěže či v případě zájmu večerní střelby bez účasti diváků na svíčkami osvětlené terče a na keramické džbány. Dobový život na parkánu českobrodských hradeb včetně lahodných pokrmů a moků a mnoho dalších příjemných zážitků.

   Místo konání:

  Český Brod, Šafaříkova ul., parkán městského opevnění přístupný výpadní brankou.

   Žádáme střelce. Dostavte se prosím včas a to pokud možno hodinu před zahájením střelecké přísahy. Slavnostní přísaha střelců proběhne v 11.00 hod.  Hned po přísaze  soutěž začíná.

   Startovné činí 50 Kč a bude použito na nákup odznaků a cen pro střelce na další ročník

                                                  Zápis střelců od 10.00 hod !

   Případné nejasnosti ohledně vybavení či oblečení lze konzultovat s pořadatelem:

   Mail.:  semrad69@seznam.cz

  Mobil: 724 075 888

   Martin Semrád

  Palackého 485

  282 01  Český Brod

  Hradby se nachází v Šafaříkově ulici v Českém Brodě.  Další přístup je možný i z ulice Jana Kouly naproti discountu Penny a Lidl.


   Kategorie replika středoevropská gotická kuše 14.- 15. stol. 

   

   Podmínky pro střelce, který chce být v rámci střeleckých slavností zařazen do kategorie replika středoevropské gotické kuše:

  1)   Socha kuše musí bezpodmínečně svým tvarem i rozměry co nejvíce odpovídat své dochované historické předloze z patnáctého případně čtrnáctého století ve střední Evropě.

  2)  Spoušťový zámek, ořech, musí být vyroben z odpovídajícího materiálu tzn. z parohoviny  a uložen v třecím lůžku. Tedy nikoli ořech kovový či vyrobený z ostatních nedobových materiálů a ořech usazený na osičce či jinak.

  3)   Lučiště kovová či kompozitní připevněná k soše provazovým úvazem typickým pro střední Evropu. V případě, že je na kompozit lučiště použito laminátové pružiny, ta musí být dotvarována a zalepena do kůže,  pergamenu či březové kůry tak, aby lučiště svým výsledným tvarem připomínalo historickou předlohu. Tedy ne umělé provázky úvazu, ne umělá kůže či neodpovídající omotání kovové pružiny páskem kůže.

  4)  Tětiva musí být zhotovena z odpovídajících materiálů, tedy len nebo konopí s  patřičným ošetřením včelím voskem a odpovídajícím způsobem. Ne tětivy např. z umělého provazu či soudobých materiálů byť užívaných na moderních kuších.

  5)  Napínání kuše, musí  být  bezpodmínečně  prováděno odpovídajícími napínacími zařízeními pro kuši daného období. Opaskové háky, kozí nožka, kliky-rumpál, anglický hever, německý hever. Středověké kuše z daného období se nenapínaly holýma rukama! Výjimku tvoří pouze kolíčkové kuše z pozdního patnáctého století užívané pro „sportovní – zábavnou terčovou střelbu“

  6)  Šipky musí tvarově odpovídat své historické předloze. Dřík šipky zhotoven z odpovídajícího dřeva a odpovídajících proporcí masivní středověké šipky.

  Křidélka patřičných tvarů, dřevěná, kožená či papírová- pergamenová

  Hroty kovové odpovídající své historické předloze. Hroty mohou být jak různé bojové či hrotité terčové. V případě nutného chtění střelce může být použito i loveckých hrotů. Ne křidélka z uměliny a dalších nedobových materiálů ani opeření !

  Ne kupované terčové hroty či různé domácí fantasy výrobky. Ne kovové či laminátové dříky.

  Při posuzování šipek a jejich hrotů  bude postupováno mírně  vzhledem k dostupnosti kvalitních replik hrotů.

   

   

   

   

   

   

        

   

   

   

   

             

   

   

   

   

   

   

  Comments are closed.